BENDRUOMENĖS STRUKTŪRA

Kauno miesto musulmonų religinė bendruomenė

(reg.kodas 191378498, adresas Totorių g. 6, Kaunas)

 • Kauno miesto musulmonų religinė bendruomenė (toliau – bendruomenė) yra religinė bendruomenė, vienijanti visus fizinius asmenis, nuolat gyvenančius Lietuvoje ir  išpažįstančius Islamą pagal sunitų tradiciją.
 • Bendruomenė siekdama savo tikslų vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei Bendruomenės priimtais įstatais.
 • Bendruomenė yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievoles bendruomenė atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.   

Bendruomenės išpažįstamo religinio mokymo pagrindai

 • Bendruomenės išpažįstamas religinis mokymas yra Islamas.
 • Islamo religinio mokymo pagrindai yra du pagrindiniai Islamo religijos šaltiniai – Taurusis Koranas ir Pranašo Muchammedo (tebūnie jam taika ir Dievo palaima) sunna – kurie sudaro Islamo teisės, religinių ir visuomeninių nuostatų pagrindą.

Bendruomenės veiklos kryptys ir tikslai:

 • Bendruomenės narių religinių poreikių tenkinimas, mokymas Islamo tikėjimo tiesų ir gyvenimo būdo;
 • visuomenės švietimas ir informavimas apie Islamo tikėjimą Kauno mieste ir visoje Lietuvoje;
 • paramos gavimas ir labdaros bei paramos teikimas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
 • skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų Islamo tikėjimo bendruomenių Lietuvoje, tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant bendrų tikslų.

Bendruomenė įgyvendina šiuos tikslus taip:

 • organizuoja Islamo religines apeigas savo narių religiniams poreikiams tenkinti;
 • organizuoja viešas paskaitas ir kitus renginius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
 • ieško paramos ir finansavimo šaltinių, kurie leistų siekti įstatuose numatytų tikslų bei įgyvendinti uždavinius;
 • gauna ir teikia labdarą bei paramą;
 • gali steigti ir turėti bendrojo lavinimo mokyklas ir kitokias mokymo, švietimo įstaigas, labdaros ir paramos fondus, įmones, žiniaklaidos priemones bei užsiimti leidybine veikla Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka;
 • gali įdarbinti asmenis numatytai veiklai įgyvendinti;
 • gali stoti į vietines ir tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Bendruomenės išpažįstamam religiniam mokymui ir Lietuvos Respublikos bei tarptautiniams įstatymams.
 • Bendruomenė įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti ir kitokia įstatymų nedraudžiama veikla.

Bendruomenės sutruktūra

Pagrindinis Bendruomenės organas yra Bendruomenės aktyviųjų narių susirinkimas (Susirinkimas).

Iš Susirinkimo narių renkamas:

 • Bendruomenės pirmininkas (Pirmininkas);

Pirmininkas savo nuožiūra renka savo keturių (4) metų kadencijai:

 • Bendruomenės sekretorių (Sekretorius);
 • Bendruomenės iždininką (Iždininkas).

Tai sudaro Bendruomenės valdybą (Valdyba).

Tik Susirinkimas išrenka ir nušalina:

 • Bendruomenės imamą (Imamas).

Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus; Susirinkimą šaukia Valdyba arba 1/3 Bendruomenės aktyviųjų narių; apie Susirinkimą pranešama Bendruomenės aktyviesiems nariams, paskelbiant Susirinkimo vietą, datą ir laiką buveinės vietoje esančiame informaciniame stende (Kauno mečetės maldos salėje) ne vėliau kaip prieš (3) tris savaites iki Susirinkimo.

Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.

Svarbu žinoti! 2019 m. kovo 26 d. Kauno miesto musulmonų religinė bendruomenė ir Vilniaus musulmonų sunitų religinė bendruomenė įsteigė Lietuvos musulmonu religinių bendruomenių tarybą – Muftiatą. Šiuo metu Muftiate yra 2000 narių. Jos Muftijus Aleksandras Beganskas. Daugiau informacijos rasite LMRBT-Muftiato internetinėje svetainėje: muftiate.lt