SANTUOKA (NIKAH)

Religinės santuokos (nikah) sudarymas ir jos įtraukimas į oficialią valstybinę apskaitą

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaitos tvarką Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas), Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (toliau – Įstatymas) ir Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Abu sutuoktiniai iš anksto turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu asmuo kreipiasi pats. Lietuvos Respublikos piliečio galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė. Užsienio valstybės piliečio - galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento. Prieglobsčio prašytojo – gali būti pateikiamas užsienio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi per MGVD informacinę sistemą ir jo asmens tapatybė patvirtinama elektroninės atpažinties priemonėmis. Jei asmuo kreipiasi registruotu paštu ar per kurjerį, pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

2. Gimimo liudijimas.

3. Pažyma apie šeimyninę padėtį įrodančią, kad nei vienas iš būsimų sutuoktinių nėra susituokęs su kitais asmenimis ir nėra kliūčių santuokos sudarymui. Jeigu asmuo yra išsituokęs ar našlys, pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį.*

* Jei sutuoktinis yra užsienio valstybės pilietis, pateikiama jos asmens tapatybės dokumento kopija ir jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

4. Dėl santuokos vietos reikia susitarti iš anksto. Santuoka (nikah) gali būti organizuojama Kauno mečetėje, bendruomenės namuose/centre, jūsų namuose ar pasirinktoje jums gražioje vietoje.

Religinės santuokos sudarymo tvarka Kauno mečetėje

 • Santuoka apskaitoma tik penktadieniais, Kauno mečetėje, adresu Totorių g. 6, Kaunas, po Penktadieninės maldos (Džumuah) ir tik iš anksto suderinus laiką su Bendruomenės administracija el. paštu: kauno.mecete@gmail.com bei nusiuntus visus reikalingus dokumentus susipažinimui.
 • Jaunųjų pritarimas santuokai. Jaunikis turi būti musulmonas, jaunoji - musulmonė, krikščionė ar žydė (tikinti į Dievą).
 • Du musulmonai liudininkai (du (2) vyrai arba vienas (1) vyras ir dvi (2) moterys);
 • Jaunosios atstovas/globėjas, arabiškai vadinamas “vali”. Tai gali būti vyriškos lyties giminaitis iš jaunosios pusės, pvz.: tėvas, senelis, brolis, dėdė, pilnametis sūnus, atitinkamai pagal tikėjimą, t.y. musulmonei atstovauja musulmonas, žydei – žydas gobėjas, krikščionei – krikšionis globėjas. Naujoms arba neseniai priėmusioms islamą musulmonėms, neturinčioms vyriškos lyties musulmonų giminaičių, mečetės imamas (dvasininkas) gali atstovauti kaip atstovas arba Bendruomenės pirmininkas gali paskirti kažką būti jos atstovu (tai gali būti gerą vardą arba autoritetą turintis musulmonų religinės bendruomenės narys).
 • Jaunajai turi būti įteikiama vertinga ir materiali vestuvių dovana, arabiškai vadinama “mahr”, pagal susiformavusias gyvenamosios vietos tradicijas, dėl kurios jaunikis su jaunosios atstovu susitaria iš anksto, iki santuokos sudarymo dienos. Apie jos pasirinkimą bus klausiama atstovo santuokos sudarymo metu.
 • Santuokos registravimo metu turi būti skirta auka bendruomenei 1000 eurų (vienas tūkstantis eurų), kurią jaunieji aukojama tik į uždarą aukos (sadaka) dežutę Kauno mečetėje.
 • Sudarius santuoką (nikah) Kauno miesto musulmonu religinės bendruomenės administracija ruošia dokumentus per 7-10 darbo dienų. Jas atsiimti reikės atvykti papildomai arba susitarus kitaip.

P.S. jei turite jau išduotą Civilinės metrikacijos įstaigos santuokos liudijimą - prašome informuoti apie tai iš anksto ir pateikti kopijas, tokiu atvėju religinės santuokos metu auką bendruomenei galite skirti savo nuožiūra.

Jums bus išduoti tokie dokumentai:

 1. Religinės santuokos sudarymo vidinis protokolas lietuvių kalba (3 egz., vienas lieka Kauno mečetės archyve).
 2. Kauno miesto musulmonų religinės bendruomenės pranešimas* apie jūsų sudarytą religinę santuoką Kauno miesto musulmonų religinėje bendruomenėje, kurį per 10 dienų po santuokos sudarymo bus pateiktas Kauno miesto civilinės metrikacijos skyriui (M. Daukšos g 13) ir/arba Bendruomenės pirmininko ar atstovo įgaliojimas sutuoktiniams.**
 3. Pateikus šiuos dokumentus jums bus išduotas Lietuvos Respublikos pripažintas civilinės santuokos liudijimas Kauno m. civilinės metrikacijos skyriuje.
 4. Civilinės metrikacijos įstaiga, remdamasi religinės bendruomenės ar religinės bendrijos pranešimu apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką ir kartu su juo pateiktais dokumentais, santuokos sudarymą įtraukia į apskaitą savo iniciatyva, sudarydama santuokos sudarymo įrašą. Santuokos sudarymo įrašo duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos gyventojų registrui.
 5. Vadovaujantis Civilinio kodekso 3.24 straipsnio 2 dalimi santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir santuokos sudarymas civilinės metrikacijos įstaigoje Įstatymo nustatyta tvarka, jeigu:

1) nebuvo pažeistos Civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sąlygos;

2) santuoka buvo sudaryta pagal Lietuvos Respublikoje įregistruotų ir valstybės pripažintų religinių organizacijų kanonų nustatytą procedūrą;

3) santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka buvo įtrauktas į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje Įstatymo nustatyta tvarka.

* LR Teisingumo ministro nustatytos formos pranešimas apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka.

** Vadovaujantis Civilinio kodekso 3.24 straipsnio 3 dalimi bei Įstatymo 20 straipsniu, jeigu santuoka sudaryta bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, religinė bendruomenė ar religinė bendrija privalo per dešimt dienų po šios santuokos sudarymo pateikti santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai.

Naudingos nuorodos:

1. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą (Kaunas).

2. Renkuosi Lietuvą. 

3. Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille).